چسب زنی

2020-12-24

چسب زنی روی سطوح بزرگ

برای کار روی سطوح بزرگ مانند دیوار باید موارد زیر را مد نظر داشت: 1– از چه نوع چسبی استفاده شود؟ در رابطه با نوع چسب، […]
2017-03-06
غلطک برای چسب زنی

نحوه چسب زنی روی کار برای مخمل پاشی

قبل از مخمل پاشی باید سطح کار در جایی که میخواهیم پودر مخمل بچسبد چسب زده شده و سپس پودر مخمل توسط دستگاه روی آن پاشیده […]